27 C
Athens
Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

Δήμος Λαυρεωτικής: Όλη η διαδικασία για τη ρύθμιση οφειλών λόγω Covid-19

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, στα πλαίσια του N. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών.

Ποιες οφειλές αφορά: Στη ρύθμιση του Ν. 4764/20, υπάγονται κάθε είδους οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15/02/2020 μέχρι 30/06/2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15/02/2020 έως την έναρξη ισχύος του νόμου.

Εξαιρέσεις: Οι οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το άρθρο 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204).

Δικαιούχοι υπαγωγής: είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Μπορεί ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να υπαχθούν στη ρύθμιση και να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20€ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των 50€ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Δικαιολογητικά:

Δικαιούχος:Δικαιολογητικά:
Οι επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ΚΥΑ 18440/10.03.2021 (ΦΕΚ 961/11.03.2021, τεύχος Β’)Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το taxisnet ή έντυπο ΕΡΓΑΝΗ
Τα φυσικά πρόσωπα που είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19Υπεύθυνη δήλωση εργαζόμενου από ΕΡΓΑΝΗ υπεύθυνη δήλωση εργοδότη
Τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργοιΒεβαίωση ΟΑΕΔ στην οποία να εξακριβώνεται η ανεργία
Τα φυσικά πρόσωπα που ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19Υπεύθυνη δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ για την αίτηση της οικονομικής ενίσχυσης και δήλωση φορολογίας εισοδήματος (αν έχει υποβληθεί) ή εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών – εισοδήματος φορολογικής δήλωσης (υπάρχει σαν εκτύπωση όταν μπαίνουμε να κάνουμε την δήλωση φορολογίας εισοδήματος)
Τα φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19Δήλωση covid-19 για είσπραξη μειωμένου μισθώματος στο taxisnet

Προθεσμία αίτησης: Έως το αργότερο 31/10/2021.

Στη ρύθμιση της  παρ. 1 του άρθρου 165 του Ν. 4764/20 μπορεί, επίσης να υπάγονται και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο. (παρ. 3 άρθρο 165 Ν. 4764/20).

Τρόπος υποβολής: Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά απευθείας προς τον οικείο δήμο είτε μέσω του δικτυακού τόπου του δήμου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) είτε μέσω ειδικής εφαρμογής του δήμου.

Αριθμός δόσεων – απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα

Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις περ. α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 110 του Ν.4611/19 (Α΄ 73). (παρ. 1 άρθρο 165 Ν. 4764/20) ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). (παρ. 1 άρθρο 110 Ν. 4611/19 )

Ηλεκτρονική καταβολή δόσεων

Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά προς τον οικείο δήμο εκτός παροχής ειδικής εξαίρεσης που χορηγείται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών για συγκεκριμένο οφειλέτη. (παρ. 6 άρθρο 167 Ν. 4764/20)

Την Ταυτότητα Οφειλής (25ψήφιος Κωδικός ΔΙΑΣ – RF)  μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής στα τηλ.22923-20153  & 22923-20144 , εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 13:30 και στο email: tamiaki@lavrio.gr.

spot_img

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ